Kiedy działkowiec może utracić działkę?

Wiadomości » Kiedy działkowiec może utracić działkę?

Zgodnie z ustawą z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowiec może utracić prawo do użytkowania działki w następujących przypadkach:

1. rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia

2. śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej

3. likwidacji ROD lub jej części, na której znajduje się działka

4. w innych przypadkach przewidzianych w ustawie

Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę użytkowania działki (art. 36 ustawy), jeśli działkowiec:

1. pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastruturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2. jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności lub

3. oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.