Nasza droga do ogrodowych działek

Nasze Ogrody » Nasza droga do ogrodowych działek

Nasza droga do ogrodowych działek.

 

Dyrekcja Zakładów Włókien Sztucznych „Elana” i Rada Zakładowa Związku Zawodowego „Chemików” w trosce o sprawy socjalno – bytowe załogi poza dotychczasowymi świadczeniami, rozszerzyła działalność również na zabezpieczenie pracownikom ogrodów działkowych.

W tym świadczeniu socjalnym widziano korzyści jakie pracownicy będą odnosić z uprawy warzyw, owoców i kwiatów oraz możliwości czynnego wypoczynku po pracy, a także czynnik integracji i stabilizacji załogi.

W roku 1965 poczyniono u władz Miasta Torunia pierwsze starania o przydział terenu pod przyszły Pracowniczy Ogród Działkowy o stałej lokalizacji. Starania te uwieńczone zostały sukcesem.

W kwietniu 1965 roku Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Toruniu wydał decyzję lokalizacyjną terenu między ulicą Marii Skłodowskiej – Curie od strony północnej, Strugą Toruńską od południa, ulicą Klonową od wschodu i ogrodem działkowym „Kopernik” od zachodu. Przyznany teren o powierzchni 8,7 ha był terenem po łąkowym, pocięty rowami melioracyjnymi.

Opracowany plan zagospodarowania terenu obejmował 187 działek o przeciętnej powierzchni 300m2. Z inicjatywy rady Zakładowej Związku Zawodowego zwołane zostało zebranie organizacyjne działkowców, na którym w lutym 1967 roku wybrano pierwszy Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Elana” oraz komisje statutowe. Wybrano 11 – osobowy zarząd oraz 3- osobowe komisje – rewizyjną i rozjemczą. Przewodniczącym Zarządu POD został Adam Friedel, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zygmunt Połczyński a Komisji Rozjemczej – Józef Lewandowski.

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w lutym 1967 roku, w obecności Sekretarza Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, Sekretarza rady Robotniczej ZWCH „Elana” a także Sekretarza Rady Zakładowej przedstawiono sposób rozdziału działek. W tym celu powołano 4 osobową komisję. Rozdzielone zostały działki wśród pracowników w drodze losowania. Zaproponowano również wysokość opłat za użytkowanie działki:

 1. Opłata roczna za 1m2             =            0,25 zł.
 2. Wpisowe                    =          50,00 zł.
 3. Koszty organizacyjne =          10,00 zł.

Przed nowo wybranym Zarządem postawiono zadania:

- ogrodzenie terenu

- wytyczenie dróg (alejek) wewnętrznych

- doprowadzenie wody

 

Opracowany został plan rzeczowo-finansowy, który rozkładał cykl inwestycyjny na cztery lata. Wartość kosztorysowa tego cyklu określała nakłady na kwotę 3.090,00 zł.

Jednak w roku 1968 został on skorygowany do kwoty 1.234,00 zł. nastąpiło to w wyniku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego i przeznaczenia środków na budowę stacji ścieków. W tej sytuacji zrezygnowano z dalszego wykupu gruntów pod ogrody działkowe i przyjęto do finansowania z 1968 roku wykonania ogrodzenia, zasypywanie rowów melioracyjnych. Na rok 1969 przyjęto budowę studni i hydroforni oraz sieci wodociągowej. Ogólna wielkość nakładów w 1969 roku wynosiła kwotę 439.000,00 zł. Reszta przypadła na nakłady w latach następnych. Wybrany Zarząd POD „Elana” załatwiał także sprawy formalne, takie jak:

 1. Rejestracja ogrodu w Wojewódzkim Zarządzie Pracowniczych Ogrodów Działkowych
 2. Założenie konta bankowego dla ogrodu,
 3. Projekt i zlecenie wykonania jednolitych tabliczek znamionowych z numerami działek.

Na dzień dzisiejszy teren ten nosi nazwę Ogrodu Nr 1.

            W październiku 1968 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd Ogrodu, na czele którego stanął Kazimierz Zawistowski. Dyrekcja ZWCH „Elana” oraz rada Zakładowa Związków Zawodowych mając na uwadze duże zainteresowanie ze strony załogi chęcią posiadania działki, podjęła decyzję o zakupie kolejnych terenów pod ogrody działkowe. I tak od roku 1974 powstały nowe ogrody o numerach 2, 3, 4 i 5 w sąsiedztwie ogrodu Nr1 oraz w 1986 roku ogród Nr 6 w Rogówku gmina Lubicz. Na wykupionym terenie powstało łącznie 1.280 działek ogrodniczych.

            W chwili obecnej ogród liczy łącznie 1.258 działek, gdyż 22 zostały oddane pod teren budującej się drugiej trasy przy ulicy Skłodowskiej Curie.

            Od chwili powstania Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Elana” do chwili obecnej następowały zmiany osobowe Zarządu oraz Komisji Statutowych, a także zmiany na stanowisku Przewodniczącego, a później Prezesa Zarządu POD i późniejszym okresie jako Rodzinny Ogród Działkowy.

            Jak już było wspomniane pierwszym Przewodniczącym POD był Adam Friedel, następnie Kazimierz Zawistowski. Kolejnym Przewodniczącym był Jerzy Szulta, który w późniejszym okresie objął funkcję Prezesa Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Toruniu. Na jego miejsce na Prezesa POD „Elana” powołano Bronisława Barona ówczesnego Dyrektora do spraw technicznych ZWCH „Elana”. Kolejnym Prezesem ROD został Marian Walczyk pełniąc funkcję przez okres prawie 3-ech kadencji.

            W 2007 roku z chwilą przejścia Pana Mariana Walczyka do pracy w Zarządzie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD na Prezesa Zarządu ROD „Elana” powołana Romana Jędrzejewskiego, który pełnił tę funkcję do 18 lipca 2013 roku, w dniu tym Zarząd ROD dokooptował do swego składu i jednocześnie powierzył funkcję Prezesa Zarządu ROD – Szymonowi Papke.

            Wybrane składy Zarządu POD, a później ROD działają na podstawie planów pracy zatwierdzonych na konferencjach delegatów.

            Na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu ROD, podejmowane sprawy to m.in.:

 1. Działalność merytoryczno-finansowa
 2. Działalność remontowo-inwestycyjna
 3. Rozpatrywanie zmian użytkowników działek
 4. Rozwiązywanie problemów między działkowcami
 5. Koordynowanie działań dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa i porządku na ogrodzie

Każdego roku w miesiącu sierpniu lub wrześniu Zarząd ROD organizuje „Dzień Działkowca”, na którym wręczane są wyróżnienia w postaci Złotych, Srebrnych i Brązowych Odznaczeń Zasłużonego Działkowca PZD. Wręczane są także nagrody książkowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci narzędzi ogrodniczych. Powyższe wyróżnienia wręczane są działkowcom za społeczną działalność na rzecz ROD bądź pięknie utrzymaną działkę. W „Dniu Działkowca” przeprowadzane są także konkursy ze znajomości regulaminu PZD oraz praw i obowiązków działkowca, imprezy sportowe dla dzieci i wnuków działkowców, a dzień ten kończy się zawsze zabawą taneczną.

            Reasumując działalność Zarządu ROD stwierdzić należy dobrą współpracę z działkowcami naszych ogrodów, Okręgowym Zarządem PZD, który szczególnie w ostatnim czasie służy naszym „starym” ogrodom pomocą prawną, finansową i fachową, jak również innymi instytucjami i urzędami gminnymi.

 

 

Opracowanie: Mirosław Jasiok